โดจินเป็นที่พักให้หนูที – Hyakuyoubako no Futa no Torekata ga Ikashiteru Koutei – Taking shelter from the storm